Generelt sett er sjalusi en følelse som uttrykker seg på ulike måter avhengig av de som opplever den sin historie og erfaringsbakgrunn

Utgangspunktet for sjalusien kan være bra, fordi den gjenspeiler vår dype lengsel etter å høre til og relatere oss til andre. Sjalusi innenfor et parforhold har sitt utspring i vårt behov for å høre til relatere til vår partner. Dette behovet og denne lengselen er det som kjennetegner oss som mennesker.

Redselen for å miste

Sjalusi er en følelse som oppstår når vi opplever å stå i fare for å miste denne tilknytningen. Det handler om redselen for å miste, redselen for ikke å være verdt å elske, redselen for å ikke høre til, for å bli forlatt, isoler osv…

På den måten kan man si at sunn sjalusi innen et parforhold kan bidra til en positiv årvåkenhet overfor din partner. At du ønsker å ta vare på det du har, vissheten om at den du er sammen med er umistelig, Sunn sjalusi kan på den måten være en motivasjon for å investere i ditt eget parforhold.

Mot til å gå inn i følelsene som ligger bakenfor sjalusien.

En annen form for  ‘sunn sjalusi’ kan være i de tilfeller der den sjalue parten tar ansvar for sin egen sjalusi og har mot og vilje til å gå inn i følelsene som ligger bakenfor sjalusien.  Mot til å tåle egen sårbarhet og kjenne frykten for å miste denne dyrebare tilknytningen. Dersom denne tar sjansen på å dele sine oppdagelser og sin sårbarhet med sin partner, kan sjalusien føre til en fordypning og en økt intimitet mellom partnerne.

Når er sjalusiproblemet såpass stort at det bør gjøres noe?

I den grad sjalusien oppleves som et problem av den ene eller av begge partene bør den tas tak i. Sjalusi har et sterkt element av kontroll i seg,  Selvtillit eller mangel på selvtillit er og en del av bildet.

Roten til sjalusi.

Den sjalue partneren kan ha en følelse av ikke å være god nok, at hun/han ikke er verdt den andres kjærlighet. Dette er vonde og selvdestruktive følelser. Roten til sjalusi finnes som regel i denne personens tilknytningshistorie. Det kan for eksempel være at tilknytningen de har opplevd som barn har vært mangelfull.

Ofte føler den parten som er utsatt/offer for den andres sjalusi seg mistenkeliggjort og kvalt. Den sjalue parten oppnår det motsatte av det hun/han lengter etter, som er nærhet, tilknytning og trygghet.

Parten som blir utsatt for sterk sjalusi trenger å beskytte seg. Ofte trekker vedkommende seg unna og avstanden mellom partene øker, noe som igjen skaper mer utrygghet mer behov for kontroll. Det hele eskalerer og sjalusien kan i enkelte tilfeller fremstå som sykelig og helt ute av kontroll.

Et forhold som er preget av sjalusi mister gradvis den tilliten som er grunnlaget for et velfungerende og nærende forhold.

Det finnes like mange nyanser som det finnes par, og hvert forhold har sin unike historie og sine faser det skal gjennom. Så det handler det om å komme på innsiden og bakenfor sjalusien. Kanskje til og med være nysgjerrig på hva den er uttrykk for.

Hvordan kan du snakke med partneren din om de sjalusiproblemene du opplever?

  • Å snakke utifra seg selv og sin egen opplevelse i stedet for å bebreide å anklage den andre er vesentlig for å bli hørt og tatt imot.
  • Forsøk å være nysgjerrig på hva sjalusien vekker til live hos begge parter. Det kan være lurt å lage noen ytre rammer for samtalen,
  • Bli enig om et ønsket mål for samtalen, feks. økt forståelse for partenernes synspunkter og ståsted, at man sammen skal søke å finne løsninger på problemet.
  • La den som snakker få snakke ferdig uten å bli avbrutt. Tørr å tro på at den andre vil deg godt. Prøv å skape et klima av tillit og ønske om økt innsikt rundt samtalen.
  • Er problemet dyptgående og så stort at dere ikke har sjans på en god dialog bør dere vurdere å søke profesjonell hjelp.

Hvordan kan du jobbe med deg selv når du opplever sterk sjalusi, uten at partneren har gjort noe galt?

I det du oppdager og erkjenner din egen sjalusi samtidig som du også ser at din partner ikke har gjort noe galt, da er den viktigste delen av jobben gjort. Dette er utrykk for en dyp selverkjennelse.

Du erkjenner at den sjalusien du føler handler om deg og din historie og ikke om din partners handlinger. Da har du et valg: Enten kan du fortsette som før å agere ut din egen usikkerhet og sjalusi og gradvis kvele din partner , forholdet og deg selv. Eller du kan på ulikt vis arbeide med denne nye innsikten, og gradvis ta ansvar for ditt liv, din historie og ikke minst ta ansvar for hvordan du er med å prege forholdet til din partner.

Gjennom å undersøke din egen sjalusi kan du lære mye om din egen historie og sårbarhet. Du kan og få øynene opp for hvordan du relaterer til andre mennesker, og du kan gjennom det øke kvaliteten på dine relasjoner til andre mennesker, og ikke minst til din partner.

Dyp opplevelse av samhørighet

Sjalusien som kan oppstå innad i et parforhold er spesielt sterk fordi det seksuelle møtet mellom en kvinne og mann bærer i seg muligheten for den dypeste opplevelsen av samhørighet man kan ha som voksen.

Helt til slutt er det med sjalusi som med alle andre av livets store temaer  – våger du å utsette deg selv for den reisen det er å virkelig undersøke dette tema i deg selv, og hvordan dette tema påvirker parforholdet, da vil dette bidra til ny innsikt, økt bevissthet, større nærhet og bedre kommunikasjon mellom deg og din partner.